Stappenplan gastouder worden

Stappenplan gastouder worden

Stappenplan gastouder worden

Stappenplan gastouder worden

Hieronder kunt u het stappenplan gastouder worden doorlopen.

1. Inschrijven als gastouder

U schrijft u in als gastouder en maakt een eigen pagina aan op onze website.
Hoe meer informatie u invult, hoe meer de vraagouders lezen. Als u meer afbeeldingen wilt toevoegen, dan kunt u deze mailen naar info@mijngastouderopvang.nl. Wij zullen deze dan toevoegen.

2. Documenten opsturen

Als u met ons wilt samenwerken hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 1. Kopie van uw beroepsdiploma uit deze lijst. Heeft u geen beroepsdiploma uit deze lijst? Neem dan contact met ons op om het diploma binnen korte tijd te behalen.
 2. Kopie van uw geregistreerd certificaat Eerste Hulp uit deze lijst. Heeft u dit certificaat niet? Kijkt u dan op Eerste Hulp aan kinderen;
 3. Kopie van uw Verklaring Omtrent het Gedrag van uzelf als gastouder (van maximaal 2 maanden oud als u momenteel geen LRKP-registratie heeft);
 4. Kopie van de Verklaring(en) Omtrent het Gedrag van uw eventuele volwassen huisgeno(o)t(en) als huisgenoot van de gastouder (van maximaal 2 maanden oud als de opvang bij u thuis plaatsvindt en u momenteel geen LRKP-registratie heeft);
 5. Geldig legitimatiebewijs met BurgerServiceNummer (BSN) of een verblijfsdocument met een zorgverzekeringspasje met daarop uw BSN;
 6. Intakeformulier, dat door een bemiddelingswerker van MijnGastouderopvang en u voor akkoord is afgetekend;
 7. Uw risico inventarisatie veiligheid en gezondheid die maximaal 1 jaar geleden door ons is uitgevoerd en door u en een bemiddelingswerker van MijnGastouderopvang en de gastouder op het opvangadres voor akkoord is afgetekend.

LET OP: Bewaar alle bonnen en facturen goed, want deze kosten kunt u straks als gastouder als fiscale aftrekpost opvoeren. Dit geldt ook voor de reiskosten naar de opleidingen.

3. Bezoekafspraak op de opvanglocatie

Wij maken een afspraak met u voor het intakegesprek op het adres waar de opvang zal gaan plaatsvinden.
Tijdens dit intakegesprek bespreken wij diverse onderwerpen om een goede indruk van u op te doen.
U kunt ons nadat wij de vragen met u hebben doorgenomen ook ons vragen stellen.

4. Risico Inventarisatie en -Evaluatie veiligheid en gezondheid

Na het intakegesprek voeren wij een risico inventarisatie en –evaluatie voor de veiligheid en gezondheid uit.
Indien van toepassing geven wij aan op welke gebieden de opvanglocatie kan worden verbeterd.
Na afloop van het intakegesprek en de risico inventarisatie en –evaluatie bepalen wij of wij met u willen samenwerken.
Daarna kan de overeenkomst tussen u en MijnGastouderopvang ondertekend worden als wij in het bezit zijn van de onder 1. genoemde documenten.
Een exemplaar van de door u en MijnGastouderopvang ondertekende risico inventarisatie kunt u altijd vinden op de downloadpagina van de online opvanguren.
Zorgt u ervoor dat u hiervan altijd één in uw bezit heeft voor het geval u een inspectie krijgt door de GGD.
De risico inventarisatie + plan van aanpak printen is nóg beter.

5. Aanmelding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang

De GGD kan na ontvangst van deze documenten twee dingen doen:

 1. De ontvangen documenten controleren, een afspraak maken voor een inspectie op het adres waar de opvang moet gaan plaatsvinden.
  De gemeente meldt u na goedkeuring aan bij het Landelijk Register Kinderopvang.
  Deze procedure komt het meeste voor als de opvang bij de gastouder thuis plaats vindt;
 2. De ontvangen documenten controleren en u na goedkeuring inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang.
  Achteraf kan een afspraak voor een inspectie op het adres waar de opvang plaatsvindt.
  Deze procedure komt steeds minder voor.

Wij kunnen de overeenkomst(en) tussen u en uw vraagouders pas in laten gaan vanaf de datum dat u bent opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang of vanaf de datum dat wij een vermelding hebben gekregen bij uw huidige inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.

6. Inspectie door de GGD

Hoe bereidt u zich optimaal voor voor de inspectie door de GGD?

 1. Om uzelf optimaal voor te bereiden voor de inspectie van de GGD raden wij u aan het door ons gemaakte Modelrapport voorziening gastouderopvang met toelichting nauwkeurig door te lezen en bij elk onderwerp af te vinken of u aan elke voorwaarde voldoet;
 2. Zorgt u er ook voor, dat u de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanverwante documenten èn het pedagogisch beleidsplan van MijnGastouderopvang enkele keren heeft gelezen en weet hoe te handelen;
 3. Het eventuele plan van aanpak van de risico inventarisatie en -evaluatie veiligheid en gezondheid heeft u uitgevoerd voordat de inspecteur van de GGD bij u op bezoek komt;
 4. Bewaart u ook alle benodigde documenten in ordner op een goed te bereiken plaats, zodat de inspectie soepel en snel verloopt;
 5. Tussen het moment van aanmelding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en de daadwerkelijke opname in het Landelijk Register Kinderopvang heeft de GGD maximaal 10 weken de tijd. In de praktijk gaan hier meestal enkele weken vanaf. De GGD neemt contact met u op om een afspraak in te plannen binnen een redelijke termijn;
 6. Het kan zijn, dat de gemeente leges berekent voor de procedure voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. Als er leges worden berekend, komen deze voor rekening van degene op wiens adres de opvang moet gaan plaatsvinden.
  Een overzicht van gemeentes waarvan bekend is of er leges worden gevraagd, vindt u op de pagina leges registratie gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;
 7. De GGD en MijnGastouderopvang houden u van het verloop van de procedure op de hoogte;
 8. Zorg er voor, dat u altijd goed telefonisch bereikbaar bent als gastouder, want dit is een wettelijke verplichting en ook daarop toetst de GGD.
  Ook voor de ouders is het straks belangrijk, dat zij u goed kunnen bereiken!

Wilt u meer informatie over dit stappenplan gastouder worden?

Meldt u dan aan als gastouder en/of neem contact met ons op.

Stappenplan gastouder worden Stappenplan gastouder worden