Begrippenlijst

Begrippenlijst

In deze begrippenlijst vindt u veel woorden en uitdrukkingen die met gastouderopvang te maken hebben.
Wij hebben de betekenissen netjes bij deze begrippenlijst gezet.

Aanspraak kinderopvangtoeslag

Een ouder kan aanspraak maken op kinderopvangtoeslag op basis van wetgeving van de Rijksoverheid.

Evaluatiegesprek

Elke 12 maanden evalueert MijnGastouderopvang met u over hoe de opvang door de gastouder en de begeleiding door ons verloopt. Dit gesprek vindt in principe telefonisch plaats.

Gastouder

De natuurlijke persoon die gastouderopvang.

Gastouderbureau

Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt.

Gastouderopvang

De wettelijke tekst: “Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond van de Wet kinderopvang aanspraak kan maken op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk een tegemoetkoming of diens partner, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.”

Gastouderopvanglocatie

Het adres waar de gastouderopvang door de gastouder feitelijk plaatsvindt.
Dit kan zijn op het adres waar de gastouder is ingeschreven en/of op het adres waar één van de vraagouders van de gastouder is ingeschreven.
Dit adres is vastgelegd in de overeenkomsten tussen de ouder en de gastouder en de overeenkomsten van de ouder en de gastouder met MijnGastouderopvang.
Ook is dit adres vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Begrippenlijst

GOB

Het gastouderbureau MijnGastouderopvang.

Intakegesprek

Het gesprek, dat de bemiddelingswerker van MijnGastouderopvang voert met de gastouder op de (beoogde) opvanglocatie om in te schatten of deze geschikt is om als gastouder te werken.

Kassiersfunctie

De betalingen van de ouders aan de gastouder moeten wettelijk bepaald via de rekening van het gastouderbureau verlopen.
Als de ouder direct de gastouder betaalt, dan is er geen sprake van erkende kinderopvang en dus geen recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Kinderopvangkosten

De kosten, die de gastouder in rekening brengt + de kosten die MijnGastouderopvang in rekening brengt aan de ouder.

Koppelingsgesprek

Het gesprek tussen de ouder en de gastouder onder begeleiding van een bemiddelingswerker van MijnGastouderopvang.
In dit gesprek wordt beoordeeld of de gastouder en ouder bij elkaar passen en wordt de ontvangen informatie met u doorgenomen.

Ouder of Vraagouder

Onder Ouder wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Ouder zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.
De ouder dient bij MijnGastouderopvang een aanvraag in voor Kinderopvang op basis van een Kinderopvangregeling.

Oudercommissie

Een vertegenwoordiging van de ouders die gebruik maken van de diensten van het gastouderbureau, zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

Partner/Toeslagpartner

Onder partner wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Partner zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.

Registratiekenmerk

Het registratiekenmerk van een kindercentrum dan wel gastouderbureau bij de gemeente en/of overheid (LRKP-nummer).

RIE (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)

De inspectie veiligheid en gezondheid op het adres waar de gastouderopvang plaatsvindt.
De gastouder tekent ervoor, dat deze akkoord gaat met de maatregelen, het plan van aanpak zal uitvoeren.
Daarnaast ziet de gastouder erop toe dat de huisgeno(o)t(en), stagiaire(s) en achterwacht(en) van de gastouder hier ook rekening mee houden.
Als de opvang bij de vraagouder plaatsvindt, dan tekent de ouder bij de eerste risico inventarisatie ook mee.
Begrippenlijst

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is uw belastbare inkomen per jaar, inclusief eventuele fiscale bijtellingen, zoals een leaseauto.
Als u een toetsingspartner heeft, telt dat inkomen ook mee voor de definitieve toekenning van kinderopvangtoeslag.

Vraagouder

Zie “Ouder”

Begrippenlijst Begrippenlijst